Skip to content

Pròiseactan agus coileanaidhean o chionn ghoirid

“Fàilte do Rona Lightfoot” – 2020

B’ e amas a’ phròiseict seo luaidh a dhèanamh air Rona – bana-phìobaire cho math ’s a th’ againn air an t-saoghal mhòr, sgeulaiche agus neach-teagaisg. Tha Rona air a bhith a’ teagasg òrain luaidh aig Ceòlas is Fèis Rois fad còrr is fichead bliadhna. ’S e sgeulaiche air leth a th’ innte, làn dibhearsain le sgeulachdan a cuid dualchais ann an Uibhist a Deas, seinn nan òran luaidh aig a màthair agus mar a dh’ionnsaich i cluich na pìoba agus seo uile tro thraidisean na beul-aithrise. Aig Fèis Rois, tha Rona air bruidhinn rium agus ar buidheann de cho-luchd-ionnsachaidh fad-ùine mu luach ar dleastanais fhèin ann a bhith a’ toirt air adhart an traidisean de na h-òrain aice. Bha mi an sàs na clasaichean canntaireachd aice, aig Fèis Rois airson pìobairean, far an do dh’ionnsaich mi a cuid òran-pìobaireachd, air a bheil mi fìor dhèidheil.

Tha mi ag obair le Rona gus CD a chur air dòigh far am faighear na h-òrain-pìobaireachd uile aice air an clàradh – air an seinn leam fhìn is le càch – le cluich na pìoba aig leithid Iain Speirs le aon aon phort-pìoba, no pàirt dheth. Le leabhranan far am faighear na h-òrain is an ceòl mòr nan cois, bidh seo na ghoireas beòthail de dhualchas Rona.

Tha am Buidhean Luaidh aig Còisir Ghàidhlig Lodainn, “Luadh le Mire”, air tòrr de na h-òrain-luaidh aig Rona ionnsachadh is a ghabhail ron t-sluaigh. An-uiridh, chòrd e rinn glan a bhith an sàs sa chuirm gus fàilte a chur aig clò Hattersley, air ùr-chàradh, ann an Crosbost, Cèilidh Cheann a’ Bhàigh, agus Cèilidh Eaglais Ùige (aig Ionad Stoodie, a’ cumail taic ri Eaglais na h-Aoidhe anns an Rubha, ann an Eilean Leòdhais, agus a bharrachd air sin airson Seachdain na Gàidhlig is Am Mòd Nàiseanta Rìoghail. Faicibh na bhideothan.

Rona piping on the machair at Askernish, waiting to play at the South Uist Games

2020 – Lockdown Projects

Tha 2020 air a bhith na bhliadhna àraid dhuinn uile. Tha an Coròna-bhìoras air riaghailteachaidhean mòra a thoirt oirnn uile agus thug e measgachadh de bhagairtean is cothroman obann gu leac an dorais. Dhomh-sa dheth, thòisich mi le cuairt mo rùin ann an Antartaigea, a’ tilleadh do dhùthaich fo ghlasaibh. Tha n glasadh air an t-uabhas cruthachalachd is tionnsgalachd a chur fo chunnart. Nam bheachd, tha e air a bhith na dheagh chothrom a bhith a’ gabhail ri ceòl air Zoom – an sàs ann an còrr is dà cheud tachartas seinn air feadh an t-saoghail! – agus ann an conaltradh le tòrr luchd-ciùil mhìorbhailtich san RA, Èirinn, A’ Bhreatainn Bhig, Ameireaga a Tuath agus Astràilia a bharrachd air co-obrachadh ciùil a leasachadh agus tlachd a ghabhail à caidreamh ciùil, san fharsaingeachd.

Zoom sessions and rehearsals with Còisir Lunnainn and Newport Australia Folk & Fiddle Club

A bharrachd air a bhith an sàs ann am practas nan còisirean Gàidhlig, tha mi air a bhith nam bhean-an-taigh don bhuidhean-luaidh aig a’ chòisir. Mar phàirt den na tachartasan Transatlantic Ballad air Zoom, tha mi air Tachartas Transatlantic Luadh a chur air dòigh air an ceudna leis an òran-iomraidh Zoom, a chìthear air earannan ceòl ‘s nan bhideothan. Tha mi an dòchas gun còrd na h-òrain seo, is co-obrachaidhean ceòmhor nan cois, ribh air an làraich-lìn agam. Tha ceòl ri èisteachd agus ri ath-luchdachadh, mas miann leibh, ann.

Tha e air bhith na cothrom tlachd a ghabhail à obair aig seinneadairean is sgrìobhadairean eile, leithid Màiri Anna NicUalraig is an t-eadar-theangachadh aice den chlasaig aig C S Lewis “The Lion, The Witch and the Wardrobe” – “Narnia ann an Gàidhlig” – a chraol i agus a fear-chèile Neacal Mac an Tuairneir gach seachdain, rè na stainge.