Skip to content

Welcome!

Hello and I’m delighted to welcome you to my website!

I’m a UK-based traditional folk singer, in Gaelic and English.  This website says a bit about me and my passion for traditional music and especially for Gaelic song, which has been the love of my life.  I sing as a soloist, with musician friends, in a folk group, and with two Gaelic choirs (Lothian and Còisir Lunnainn); and at ceilidhs in Scotland and the North of England.  I have also sung competitively, gaining the Royal National Mòd’s Silver Pendant, the highest award for learners of Gaelic. Many people have taught me, both Gaelic and songs, shared their songs, and helped me on my journey through life and music, and I thank them all warmly. 

Thig crìoch air an t-saoghal ach mairidh gaol is ceòl – The end of the world will come, but love and music will endure.

Fàilte!

Hallò agus tha e na thlachd mòr fàilte a chur oirbh dhan làraich-lìn agam!

Tha mi nam sheinneadair folk is traidiseanta, stèidhichte san Rìoghachd Aonaichte. Bidh an làrach-lìn seo ag innse beagan mu mo dhèidhinn is am meas a th’ agam air ceòl traidiseanta agus, gu seachd àraid, òrain na Gàidhlig, a tha air bhith na cho cudromach nam bheatha. Bidh mi a’ seinn mar aon-neach, le càirdean ceòlmhor ann am còmhlan-ciùil agus le dà chòisir Ghàidhlig (Còisir Ghàidhlig Lodainn agus Còisir Ghàidhlig Lunnainn) agus aig cèilidhean air feadh Alba agus Shasainn a Tuath. Tha mi air a bhith a’ seinn an an co-fharpaisean, a’ coisinn Aigeallan Airgead a’ Chomuinn Ghàidhealaich, an t-urram as motha do sheinneadairean am measg luchd ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha grunn dhaoine air an dà chuid òrain agus Gàidhlig a theagasg dhomh, le bhith a’ com-pàirteachadh an cuid òran agus a cumail taic rium, fad mo shiubhail tro bheatha is ceòl. Tha mo làn tainge dhaibh.